O nás

Naša realitná kancelária Areté real, s.r.o. Vám ponúka komplexné a seriózne služby spojené s kúpou, predajom a prenájmom nehnuteľností

KOMPLETNÝ PRÁVNY SERVIS 
- vypracovanie Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve 
- vypracovanie Kúpnych zmlúv na nehnuteľnosť 
- vypracovanie Zmlúv o prevode vlastníctva bytu, príp. nebytového priestoru 
- vypracovanie Dodatkov k zmluvám  
- vypracovanie Návrhu na vklad vlastníckeho práva 
- vypracovanie Splnomocnení  
- vypracovanie Protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti 

KOMPLETNÝ PORADENSKÝ SERVIS 
- problematika prevodu nehnuteľností 
- problematika bezpečnej úhrady kúpnej ceny ( hotovosť, vinkulácia v banke, notárska úschova a pod. ) 
- daňová problematika  
- úverová problematika ( výber, odporučenie najvhodnejšej banky, príp. pobočky )

PRE KUPUJÚCICH ĎALEJ ZABEZPEČUJEME: 
Dôkladné preverenie totožnosti predávajúceho/cich, zodpovedné preverenie právneho stavu prevádzanej nehnuteľnosti ( vlastnícke a záložné práva, vecné bremená, plomby o zmene práv k nehnuteľnosti ), pôvodné nadobúdacie tituly, listy vlastníctva, katastrálne mapy, potvrdenie o veku stavby ( ak je potreba ), pôdorys nehnuteľnosti prípadne projektovú dokumentáciu k prevádzanej nehnuteľnosti ( ak je potreba ), potvrdenie od správcu bytového domu o úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv a ďalšie podklady, odporučenie znalca v oblasti stavebníctva, geodeta....

Uhradíme za Vás:

NOTÁRSKE POPLATKY 
- overovanie podpisov na všetkých zmluvách v zmysle slovenskej legislatívy 
- overovanie listín ( ak je potreba ) 

KATASTRÁLNE SPRÁVNE POPLATKY 
- za listy vlastníctva a kópie z katastrálnych máp  
- za Návrh na vklad vlastníckeho práva vo výške 66  EUR 
 
Príjmeme Vaše nehnuteľnosti do ponuky pre našich klientov, žiadne poplatky, bezplatný poradenský a právny servis, osobitná starostlivosť!!! Sprostredkujeme kúpu, predaj a prenájom Vašej nehnuteľnosti odborne, seriózne a zodpovedne

Najdete nás v Pezinku, ul. M. R. Štefánika 27 

Mobilné kontakty: 0911/247 257, 0948/247 257

Tešíme sa na spoluprácu s Vami