Poučenie GDPR

Informácie poskytované dotknutej osobe v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie)

V súvislosti s Vašim záujmom o uzatvorenie zmluvy o sprostredkovaní kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností, jej zmeny alebo ukončenia spoločnosťou Areté real, s.r.o. so sídlom M.R.Štefánika 27, 902 01 Pezinok, IČO: 35 958 430, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 37847/B (ďalej len „Spoločnosť“) a dotknutou osobou Spoločnosť získava od dotknutej osoby jej osobné údaje. V súlade s Nariadením Vám ako dotknutej osobe Spoločnosť poskytuje nasledovné informácie:

 1. Spoločnosť získava a spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu uvedenom nižšie v tomto formulári na účely uzavretia a plnenia zmluvy o sprostredkovaní kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností, jej zmeny alebo ukončenia.
 2. Identifikačné údaje Spoločnosti: Areté real, s.r.o., M.R.Štefánika 27, 902 01 Pezinok, IČO: 35 958 430, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 37847/B, kontaktný telefonický údaj Spoločnosti: 0948 247 257.
 3. Účel spracúvania osobných údajov je špecifikovaný v bode 1 vyššie.
 4. Doba uchovávania osobných údajov je desať (10) rokov od dátumu uzavretia zmluvy o sprostredkovaní kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností, jej zmeny alebo ukončenia.
 5. Ako dotknutá osoba máte právo:
 1. požadovať od Spoločnosti prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia,
 2. na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia,
 3. na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia,
 4. na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia,
 5. namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia, a
 6. na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia,
 1. Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia.
 2. Získavanie osobných údajov na účely podľa bodu 1 je pri uzatváraní zmluvy o prevode nehnuteľnosti zákonnou požiadavkou vyplývajúcou z Katastrálneho zákona a v prípade uzatvárania nájomnej zmluvy a zmluvy o sprostredkovaní kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností, jej zmeny alebo ukončenia obchodnou požiadavkou Spoločnosti, resp. Vašej budúcej zmluvnej strany. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné zmluvu o prevode nehnuteľnosti, nájomnú zmluvu, resp. zmluvu o sprostredkovaní kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností platne uzatvoriť.